Similar Posts

Dane o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na Śląsku i w Katowicach

W województwie śląskim przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,0% niż w lutym 2021 r. oraz o 0,6% w porównaniu ze styczniem 2022 r. i wyniosło 779,9 tys. osób. Największy wzrost zaobserwowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 9,8%). W Katowicach zatrudnionych było 124,5 tys. osób, natomiast w rejestrze REGON znajdowało się 51,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej, z czego 29,6 tys. stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. To wynik nieznacznie większy od stanu odnotowanego na koniec stycznia.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 18,5%. W Katowicach według stanu na dzień 28 lutego zarejestrowanych było 4,1 tys. osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 1,8% i nie zmieniła się w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na koniec lutego 2022 wynosiło 9 136 zł.

Do urzędów pracy w województwie śląskim zgłoszono w lutym br. mniej ofert pracy niż przed rokiem (o 0,7%) i miesiącem (o 14,2%). W końcu lutego br. na 1 ofertę pracy przypadało mniej bezrobotnych niż w końcu lutego ub. roku (7 wobec 10).

W IV kwartale 2021 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych dla regionu były wyższe o 7,6% niż w analogicznym okresie 2020 r. (w kraju o 7,7%). Największy wzrost cen dotyczył towarów i usług w grupach: transport – o 23,5%, mieszkanie – o 8,8% oraz żywność i napoje bezalkoholowe – o 6,7%.

W związku z sytuacją epidemiczną pod koniec 2021 r. pracą zdalną objętych było 4,1% pracujących, tj. o 2,8 p. proc. mniej niż w końcu grudnia 2020 r.

W marcu 2022 r. w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż miesiąc wcześniej. Zaobserwowano wzrost ocen jedynie w informacji i komunikacji – to jest jedyna sekcja, gdzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni.

fot. Radosław Kaźmierczak, Urząd Miasta Katowice
fot. Radosław Kaźmierczak, Urząd Miasta Katowice

Źródło:

1. Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lutym 2022 r.

2. Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego – luty 2022 r.

Similar Posts