Katowice-dobre miejsce do życia, pracy i inwestycji

Takie wnioski nasuwają nam najnowsze dane opublikowane przez Urząd Statystyczny w Katowicach. Pomimo niestabilnej sytuacji gospodarczej i epidemiologicznej, w województwie śląskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się nie tylko w ujęciu rocznym (o 9,5%), ale również w skali miesiąca (o 3,1%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,4% i była niższa niż w końcu października ub. roku oraz niższa niż w końcu września br. Same Katowice od dłuższego czasu utrzymują niezmiennie niską stopę bezrobocia na poziomie 1,8%. To wynik ponad dwukrotnie niższy niż na Śląsku i prawie 3 razy mniej niż w skali całego kraju.

Na Śląsku w stosunku do października 2020 wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 7,1%. Jest to kolejny wskaźnik ekonomiczny wyróżniającym Katowice na tle całego kraju. W październiku wyniosło ono 6 463 zł, co znacznie wykracza poza średnią dla województwa (5 800 zł) i całej Polski (5 917 zł). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia odnotowano w większości branż, w tym m.in. w: handlu, wśród dostawców mediów oraz informacji i komunikacji.

Pod koniec III kw. o 11 pp. w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku obniżył się odsetek podmiotów gospodarczych, które wskazywały pandemię COVID-19 jako czynnik wywołujący istotne zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej. Według stanu na dzień 31 października br. w rejestrze REGON wpisanych było więcej (o 2,9%) podmiotów gospodarki narodowej niż przed rokiem. W Katowicach było wpisanych 51,2 tys. podmiotów, z czego ponad 29 tys. stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Wzrost średnich wynagrodzeń pociąga za sobą większą skłonność do nowych inwestycji. W tym roku oddano do użytku o 5,8% mieszkań więcej niż w analogicznym okresie w poprzednim roku. W okresie od stycznia do października najwięcej mieszkań przekazali do użytkowania inwestorzy w Katowicach – bo aż 2 063.

W tym roku podstawowe wyniki finansowe uzyskane przez badane przedsiębiorstwa były bardziej korzystne niż w analogicznym okresie ub. roku. Przedsiębiorstwa osiągały wyższe przychody, wynik finansowy brutto, jak i wynik finansowy netto. Polepszyły się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe.

Źródło:

1. Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w październiku 2021 r.

2. Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2021 (III kwartał 2021).

fot. Radosław Kaźmierczak

Similar Posts