Similar Posts

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta

Strategia Rozwoju Miasta jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do pozostałych strategii i programów dziedzinowych w mieście Katowice, wyznacza ramy i założenia do ich opracowania oraz dla planowania przedsięwzięć istotnych we wszystkich aspektach rozwoju miejskiego. 

W Strategii Rozwoju Miasta „Katowice 2030″ zostały wskazane pola strategiczne: Jakość życia, Metropolitalność i obszar śródmiejski, Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy oraz Transport i logistyka miejska, w których zdefiniowano: wizję rozwoju, cele i kierunki działań oraz wskazano przedsięwzięcia strategiczne. Podstawowe wartości w kształtowaniu strategicznej wizji rozwoju Miasta  to tzn. Koncepcja 4i (inteligencja, innowacja, integracja, internacjonalizacja), zgodnie z którą podejmowane działania pozwolą przekształcić Katowice w:

miasto inteligentne, czyli wykorzystujące potencjał wiedzy mieszkańców i ludności funkcjonalnej oraz absorbujące wiedzę

miasto innowacyjne, czyli będące silnym ośrodkiem kreacji i wdrażania innowacji technologicznych, kulturalnych i społecznych

miasto zintegrowane, czyli o wysokim poziomie spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej wewnątrz miasta oraz współpracujące z innymi miastami

miasto międzynarodowe, o wysokiej dostępności i rozpoznawalności

Nowe trendy rozwojowe w skali europejskiej i krajowej, jak również aktualne wyzwania wymagają dostosowania treści Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, tak by ten dokument jak najlepiej korespondował ze zmieniającymi się wewnętrznymi oraz zewnętrznymi uwarunkowaniami, odpowiadał na potrzeby mieszkańców i budował odporność Miasta w obliczu sytuacji kryzysowych. Ponadto nowy dokument musi zapewniać spójność ustaleń z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego, co zapewni opracowanie modelu funkcjonalno – przestrzennego miasta Katowice.

Rozpoczynające się właśnie konsultacje społeczne mają na celu zgromadzenie informacji nt. wyzwań rozwojowych o charakterze ogólnomiejskim oraz dzielnicowym w perspektywie do 2030 roku, a także weryfikację aktualności zapisów obowiązującej Strategii w wymiarze wizji, pól strategicznych, celów strategicznych oraz kierunków działań i przedsięwzięć.

Konsultacje społeczne odbędą się na dwóch etapach – poznania potrzeb, ocen i opinii przed sporządzeniem dokumentu oraz poznania uwag do opracowanego projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030.

Jak wziąć udział w konsultacjach:

Informacje nt. wyzwań strategicznych w wymiarze ogólnomiejskim i dzielnicowym, będą zbierane za pośrednictwem ankiety konsultacyjnej.

Zorganizowany zostanie również cykl spotkań z mieszkańcami, które odbędą się w II turach:

  • I tura spotkania obejmować będzie weryfikację wyzwań rozwojowych oraz aktualności zapisów obowiązującej Strategii w wymiarze wizji, pól strategicznych, celów strategicznych oraz kierunków działań i przedsięwzięć;
  • II tura spotkania obejmować będzie prezentację wstępnego projektu aktualizacji Strategii wraz z zebraniem uwag.

Ostatnim działaniem będzie zebranie opinii wobec przygotowanego projektu aktualizacji Strategii przy wykorzystaniu formularza konsultacyjnego.

Dokumenty związane ze Strategią Rozwoju Miasta do pobrania bezpośrednio ze strony https://bit.ly/3OdA95d

Similar Posts