Nowe zasady i ułatwienia w programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki na lata 2011-2030

Jak informuje na swojej stronie Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zaktualizowano program wspierania inwestycji, które mają istotne znaczenie dla gospodarki. Zmianie uległa wysokość kwoty wsparcia, jaką mogą uzyskać nowe inwestycje. Ułatwione zasady będą obowiązywały do końca bieżącego roku, z możliwością przedłużenia. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Celem Programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie nowych projektów inwestycyjnych, realizowanych przez firmy polskie i zagraniczne. Cel ten realizowany będzie przez udzielanie wsparcia inwestycjom strategicznym, innowacyjnym, Centrom Usług Biznesowych oraz Centrom Usług Badawczo-Rozwojowych, co zapewni możliwość dofinansowania zarówno dużych inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki, jak i średniej wielkości projektów inwestycyjnych.

Program obowiązuje w latach 2011-2030, a dotacje będą przyznawane do końca 2025 r. Podmiotem odpowiedzialnym za program i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. Obsługą inwestora na etapie oceny projektu inwestycyjnego zajmuje się Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., która odpowiada też za przygotowanie i przedstawienie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego. Właściwą jednostką doradczą do udzielania informacji oraz do kontaktu z organami administracji publicznej jest Centrum Inwestycji (CI) PAIH.

Aktualizacja wprowadza zmiany w czterech obszarach: uproszczenie procedury aplikacyjnej, modyfikacja kryteriów jakościowych, niższe progi do otrzymania wsparcia oraz indywidualne podejście do przedsiębiorcy.

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Przewidziane jest ono dla tworzenia nowych miejsc pracy, dla realizacji nowych inwestycji, a także na szkolenia.

Obecnie wsparcie mogą uzyskać:

– inwestycje strategiczne o kosztach wynoszących co najmniej 80 mln zł i liczbie nowych miejsc pracy co najmniej 50,

– inwestycje innowacyjne o kosztach wynoszących co najmniej 5 mln zł i liczbie nowych miejsc pracy co najmniej 20,

– inwestycje w sektorze nowoczesnych usług biznesowych wynoszących 1 mln zł i liczbie nowych miejsc pracy 100,

– inwestycje dla centrów B+ R – 1mln zł i 10 nowych miejsc pracy.

Po aktualizacji programu wzrośnie wsparcie dla nowych inwestycji do 25% kosztów kwalifikowanych lub do 20 tys. zł na nowo tworzone miejsca pracy. Poziom wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz liczby spełnianych kryteriów. Wyższe poziomy wsparcia będą obowiązywały w przypadku lokalizacji inwestycji na obszarze zagrożonym społeczno-gospodarczym wykluczeniem i w 5 województwach Polski wschodniej: lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim. Kryteria ilościowe uzależnione są od wielkości inwestora. Progi wejściowe określono w różny sposób dla pięciu grup: dużych, rozwijających się, średnich, małych i mikro przedsiębiorstw. Dodatkowo wprowadzono kategorię przedsiębiorcy rozwijającego się (zatrudniającego mniej niż 1 000 pracowników), co stanowi duże ułatwieniem dla wielu polskich firm.

Po szczegółowe informacje, formularz aplikacyjny i materiały prawne kierujemy do strony PAIH.

https://bit.ly/3uIQh3P

Similar Posts