OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Kostuchna, ul. Sezamkowa

NUMER OBRĘBU

0012

KARTA MAPY

12

NUMERY DZIAŁEK

613/31

POWIERZCHNIA

0,3ha

BONITACJA

RV

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 56 – UCHWAŁA NR XXXVI/737/05 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2005 r.

OZNACZENIE W MPZP

MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

  • tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującej zabudowę jednorodzinną i bliźniaczą – w obiektach wolnostojących na wydzielonych działkach

PRZEZNACZENIE DOPUSZCZALNE

  • jako funkcję uzupełniającą – nieuciążliwych usług wbudowanych, umożliwiających realizację nieuciążliwych przedsięwzięć komercyjnych zaspakajających potrzeby społeczności lokalnej, w strefie ochrony sanitarnej cmentarza – również wolnostojących obiektów usługowych umożliwiających realizację nieuciążliwych przedsięwzięć komercyjnych, spełniających nakazy i zakazy wymienione w pkt 1/ i 2/ niniejszego ustępu oraz w rozdz. II ust. 3.
  • garaży i małych obiektów gospodarczych wolnostojących, przybudowanych lub wbudowanych, towarzyszące budynkowi mieszkalnemu w granicy działki budowlanej
  • urządzeń infrastruktury technicznej
  • ulic dojazdowych i wewnętrznych , nie określonych w rysunku planu Nr 1, lecz o parametrach wg rozdz. III ust. 5 ustaleń planu

UWAGI

Aktualizacja mpzp w toku.

Podobne wpisy