Podobne wpisy

Powstały założenia dla uchwały krajobrazowej dla Katowic

​Urząd Miasta Katowice przygotował i przekazał radnym Rady Miasta Katowice z komisji rozwoju miasta założenia do projektu tzw. uchwały krajobrazowej.

fot. UMK, Dariusz Czapla

Tak zwana uchwała krajobrazowa ma na celu m.in. wprowadzenie w życie założeń, które wpłyną na poprawę estetyki w przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy zwracają uwagę, że woleliby widzieć elewacje zabytkowych kamienic, a spacerując po centrum miasta zamiast reklam podziwiać architekturę. Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad propozycjami zapisów uchwały dla naszego miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W tym roku planowane jest przeprowadzenie procedury formalno-prawnej związanej ze sporządzaniem uchwały. To czas na zebranie obligatoryjnych opinii i uzgodnień wynikających z ustawy, m.in. od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Następnie dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

źródło: UM Katowice

Przygotowane i przedstawione założenia do dokumentu wynikają z przeprowadzonych konsultacji społecznych, opinii wydziałów urzędu oraz rekomendacji zespołu ds. estetyki przestrzeni miasta Katowice, który tworzą eksperci z dziedziny sztuki, architektury, urbanistyki oraz urzędnicy – wskazał Jerzy Pogoda, naczelnik wydziału planowania przestrzennego i urbanistyki, odpowiadającego za opracowanie dokumentu. – Wydłużenie prac nad dokumentem wynika z chęci uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego województwa śląskiego. Cały czas na ten dokument czekamy, ale liczymy, że nasze propozycje będą zgodne z jego założeniami – dodaje naczelnik.

Uchwała dla całego miasta

Projekt uchwały zakłada określenie zasad i warunków dla sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń oraz ich standardy jakościowe. Uwzględnia również warunki dostosowania się do jej zapisów. Uchwała krajobrazowa podzieli miasto na cztery strefy i podstrefy o zróżnicowanym wpływie uchwały na m.in. możliwości wykorzystywania różnych rodzajów nośników reklamowych czy ich rozmiarów.

źródło: UM Katowice

Strefa I obejmie obszar centrum miasta oraz „osiedla robotnicze”, przy czym wyróżnione zostaną: podstrefa 0 obejmująca część centrum Katowic oraz podstrefa A – osiedle robotnicze Nikiszowiec. Strefa II to obszary zwartych tkanek miejskich (np. osiedla: Witosa, Tysiąclecia i Paderewskiego, ale też Bogucice czy część Kostuchny), w strefie III znajdą się pozostałe tereny zurbanizowane, natomiast strefę IV stanowić będą obszary przyrodniczo-krajobrazowe.

Jaka reklama, ogrodzenia – czyli czego dotyczy uchwała

Zapisy uchwały regulują kwestie umieszczania szyldów w tzw. polu szyldowym, zgrupowania szyldów przy wejściu głównym do lokalu lub witrynie lokalu w strefie parteru. W projekcie określono zasady sytuowania i parametry dla różnych rodzajów reklam, w tym m.in. siatek reklamowych, semaforów, oraz różnych rozmiarów tablic reklamowych, takie jak odległości sytuowania nośników reklam od dróg, skrzyżowań czy pomników, miejsc pamięci itd.

W wyniku wprowadzenia zapisów tzw. uchwały krajobrazowej znikać będą wolnostojące tablice reklamowe o dużym formacie i siatki reklamowe. Specjalne zapisy przewidziano dla zabudowy historycznej Osiedla Robotniczego Nikiszowiec, szczególnej regulacji będą też podlegać reklamy świetlne umieszczane w centrum miasta.

Przygotowane założenia przewidują brak możliwości wieszania banerów reklamowych na ogrodzeniach (za wyjątkiem usytuowanych wyłącznie od wewnętrznej strony ogrodzenia boiska sportowego). Przede wszystkim odsłonięte zostaną elewacje budynków. Umieszczanie tablic reklamowych i innych urządzeń stanowiących ich nośniki poza polem szyldowym będzie bardzo ograniczone, np. znikną z elewacji tzw. siatki reklamowe. Reklama naklejana na okno czy witrynę będzie mogła pojawiać się wyłącznie w parterze a jej wielkość zostanie ograniczona średnio do 20% powierzchni witryny lub okna. Znikną także urządzenia utrudniające poruszanie się w przestrzeni publicznej jak np. tzw. potykacze.

Ważnym elementem uchwały będą też kwestie dotyczące sposobu i zakresu grodzenia budynków w zabudowie jednorodzinnej oraz zespołów budynków wielorodzinnych, dla których konieczne będzie zachowanie wolnego przejazdu oraz przejścia.

Czas na dostosowanie do uchwały

Zgodnie z propozycją uchwały dostosowaniu do zapisów uchwały będą podlegały tablice reklamowe, urządzenia reklamowe i szyldy istniejące w dniu wejścia w życie uchwały i niezgodne z przepisami uchwały. Dostosowanie się do zapisów uchwały w tym zakresie powinno nastąpić do 4 lat od dnia wejścia w życie uchwały. Wyjątek stanowić będą szyldy informujące o działalności instytucji publicznych, czyli tablice urzędowe.

Co istotne, dostosowanie do zasad lub warunków określonych w uchwale nie będzie obejmować istniejących w dniu wejścia w życie uchwały ogrodzeń.

Podobne wpisy