Similar Posts

Przegląd wybranych danych społeczno-gospodarczych za okres styczeń-luty 2022

Na Śląsku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,8% niż w styczniu ub. roku oraz wyższe o 1,8% w porównaniu z grudniem 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w ujęciu rocznym (o 17,1%), ale zwiększyła się w skali miesiąca (o 2,9%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,3% i była niższa niż końcu stycznia 2021, ale wyższa niż w końcu grudnia ub. roku. Do urzędów pracy zgłoszono w styczniu br. więcej ofert pracy niż przed rokiem (o 6,9%) i miesiącem (o 24,8%). W końcu stycznia br. na 1 ofertę pracy przypadało mniej bezrobotnych niż w końcu stycznia ub. roku (7 wobec 11).

W województwie śląskim na dzień 31 stycznia 2022 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,3%. Same Katowice od dłuższego czasu utrzymują niezmiennie niską stopę bezrobocia na poziomie 1,8%. To wynik ponad dwukrotnie niższy niż na Śląsku i prawie 3 razy mniej niż w skali całego kraju.

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę podobnie jak w styczniu br. Wyjątkami są zakwaterowanie i gastronomia oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny spadły oraz informacja i komunikacja, gdzie oceny wzrosły.

Według stanu na koniec stycznia br. w Katowicach w rejestrze REGON znajdowało się 51,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, z czego 29,5 tys. stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

W Katowicach w styczniu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6.593 zł. Przeciętne wynagrodzenie było wyższe o 9,6% niż przed rokiem (w styczniu 2021 r. w relacji do stycznia 2020 r. odnotowano wzrost o 3,9%).

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia odnotowano w większości sekcji, m.in. w: zakwaterowaniu i gastronomii (o 20,6%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 18,4%) oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 18,2%).

Panorama Katowic nocą
fot. Radosław Kaźmierczak

Źródło:

1. Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2022 r.

2. Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego – styczeń 2022 r.

Similar Posts