OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Załęska Hałda – Brynów, ul. Brynowska

NUMER OBRĘBU

0003

KARTA MAPY

30

NUMERY DZIAŁEK

133/9; 133/6; 157/7

POWIERZCHNIA

0,3ha

BONITACJA

Bp; dr

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 99 – UCHWAŁA NR XLV/940/09 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 sierpnia 2009 r.

OZNACZENIE W MPZP

1MW – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

  • zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

PRZEZNACZENIE DOPUSZCZALNE

  • usługi wbudowane w partery budynków mieszkalnych z zakresu użyteczności publicznej
  • samodzielne obiekty usługowe użyteczności publicznej, z wyłączeniem pkt 3), lit c)
  • drogi, garaże i parkingi, w tym podziemne
  • terenowe urządzenia sportowe i place zabaw dla dzieci,
  • zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym
  • infrastruktura techniczna, z wykluczeniem stacji bazowych telefonii komórkowej, dopuszcza się wyłącznie istniejącą na budynku w terenie 2MW stację bazową telefonii komórkowej

ulica Brynowska

Podobne wpisy