Podobne wpisy

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NGO

Kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu, opartej na zrównoważonym rozwoju, który jest warunkiem stabilnego rynku, zachęcamy inwestorów do współpracy z NGO.

Miasto Katowice aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi (NGO). W dniu 28 października 2021 r. Rada Miasta Katowice podjęła Uchwałę nr XL/866/21 w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”. Program określa między innymi zasady, zakres i formy współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. W ramach realizacji Programu Wydział Obsługi Inwestorów podejmuje działania w celu promocji wśród inwestorów współpracy z lokalnie działającymi organizacjami pozarządowymi, a także podejmuje współpracę z katowickimi organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności.

W naszym mieście działa Centrum Organizacji Pozarządowych, które skupia ponad 40 organizacji. Został również powołany Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

W zależności od rodzaju działalności i możliwości firmy, współpraca może się odbywać w różnych formach, takich jak na przykład: marketing zaangażowany społecznie, wolontariat, czy partnerstwo.

Do najważniejszych korzyści dla współpracujących ze sobą stron należą m. in.:

  • większe szanse powodzenia przedsięwzięć przy zaangażowaniu zasobów z obu stron;
  • wymiana doświadczeń, umiejętności;
  • działalność prowadzona w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska;
  • wzajemne wsparcie, inicjatywa, spojrzenie z różnych perspektyw, nowe pomysły;
  • otwartość na innych uczestników w rynku.

Współpraca z NGO może się odbywać w zakresie takich sfer życia jak:

  • kultura
  • edukacja
  • sport
  • polityka społeczna
  • ekologia i ochrona środowiska.

Więcej informacji na stronie: www.katowice.eu/NGO

Podobne wpisy