Usługi Powiatowego Urzędu Pracy
W przypadku inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy, koszty zatrudnienia i szkolenia nowo zatrudnionych zostaną zwrócone przez Powiatowy (Lokalny) Urząd Pracy.
  • Staż u pracodawcy – staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Starosta może skierować osoby bezrobotne do odbycia stażu na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.
  • Prace interwencyjne – Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6, 12, 18 lub 24 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła lub producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne. Refundacja poniesionych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może nastąpić do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień podpisania umowy.
  • Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy – Starosta może przyznać pracodawcy dotację na utworzenie miejsca pracy w formie telepracy. Pracodawca, któremu przyznano stypendium, musi zatrudnić bezrobotnego rodzica z minimum jednym dzieckiem w wieku poniżej 6 lat lub osobę bezrobotną sprawującą opiekę nad osoba zależną pozostającą na utrzymaniu oraz bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej, jednocześnie spełniającą dodatkowe warunki.
panorama Katowic