PAIH działa nie tylko w Polsce ale poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) wykonuje swoje zadania za granicami kraju. W 2023 r. PAIH otworzył w Katowicach pierwsze
z krajowych biur przeznaczonych dla polskich przedsiębiorców – Regionalne Biuro Handlowe. Celem tego biura jest wzmocnienie lokalnego wsparcia dla polskich firm chcących rozwijać działalność na rynkach zagranicznych. PAIH obsługuje inwestorów, którzy chcą aplikować o granty rządowe przyznawane na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030:
»» wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie) – realizacja inwestycji w: Centrum Usług Biznesowych oraz Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych;
»» wsparcie z tytułu kosztów inwestycji (grant inwestycyjny) – realizacja inwestycji: strategicznej; innowacyjnej; w Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych;
»» zwiększenie wsparcia w związku ze szkoleniami pracowników – wysokość wsparcia z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy lub kosztów inwestycji może być zwiększona w wypadku oferowania przez przedsiębiorcę pracownikom szkoleń.