OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Załęże, ul. Bocheńskiego

NUMER OBRĘBU

0001

KARTA MAPY

39

NUMERY DZIAŁEK

42/29, 42/30, 42/22, 42/54, 42/53, 42/48, 42/49, 42/26, 42/51, 42/9

POWIERZCHNIA

6,4ha

BONITACJA

Tr, Ba

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 138 – UCHWAŁA NR LIII/1255/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 10 września 2014 r.

OZNACZENIE W MPZP

03 UPT, 04 UPT – Tereny zabudowy usługowej i parku technologicznego

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

 • park technologiczny, w tym: jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe, laboratoria, oraz obiekty produkcyjne związane z działalnością naukowo-badawczą, w szczególności z zakresu wysoko zaawansowanych technologii w dziedzinach biotechnologii, ochrony środowiska, informatyki, elektroniki, itp.
 • zabudowa usługowa, obejmująca usługi: biurowe, wystawiennicze, konferencyjne, szkolnictwa wyższego, nauki, produkcyjne
 • hotele, motele wraz z towarzyszącymi usługami gastronomii i rozrywki
 • salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem warsztatowym

PRZEZNACZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

 • zabudowa usługowa obejmująca usługi: sportu i rekreacji, handlu detalicznego o powierzchni użytkowej do 2000 m2, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 5
 • magazyny wyłącznie w powiązaniu z działalnością z zakresu przeznaczenia podstawowego
 • nieuciążliwa produkcja
 • obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego
 • ciągi piesze, pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, dojazdy
 • parkingi w tym wbudowane w budynki
 • infrastruktura techniczna i urządzenia budowlane
 • zieleń urządzona
ulica Bocheńskiego

Similar Posts