Podobne wpisy

Katowice zaktualizowały strategię rozwoju miasta.

Zaktualizowana Strategia zakłada wzmacnianie funkcji metropolitalnych miasta Katowice z równoczesnym rozwojem dzielnic.  

fot. Kamil Kalkowski UMK

Strategia Rozwoju Miasta jest kluczowym dokumentem długofalowego planowania rozwoju miasta. Jego aktualizacja wynika zarówno z nowych wyzwań dla rozwoju miast, jak i faktu częściowego zrealizowania zapisów dotychczasowej strategii. Dokument został dostosowany do nowych wymogów ustawowych, m.in. przez ujęcie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej.

Katowice w ostatnich dwóch dekadach osiągnęły znaczący postęp w tworzeniu atrakcyjnego miejsca zamieszkania dla nowego pokolenia pracującego w nowoczesnej, globalnej i kreatywnej gospodarce. Składa się na to wiele czynników, w tym chociażby utworzenie Strefy Kultury, budowa nowych basenów miejskich, zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, lokalizacja w Katowicach międzynarodowych firm sektora nowoczesnych usług biznesowych, sektora IT i gamingu czy organizowanie globalnych wydarzeń takich jak COP24 oraz WUF11 – wskazuje Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W nadchodzących 10 latach miasto stanie w obliczu wyzwań związanych z budowaniem gospodarki niskoemisyjnej wynikających z Porozumień Paryskich, Europejskiego Zielonego Ładu czy założeń Fit for 55, które to wyzwania szczególnie mocno wybrzmiały podczas zorganizowanego w Katowicach w czerwcu 2022 roku Światowego Forum Miejskiego. Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2030, została przyjęta w grudniu 2015 roku. Dlatego też będąc w połowie czasu jej obowiązywania, biorąc pod uwagę zmiany jakie zaszły w Katowicach w ostatnich latach oraz zmiany uwarunkowań prawnych zdecydowaliśmy o aktualizacji tego kluczowego dla rozwoju miasta dokumentu – dodaje prezydent.

fot. Kamil Kalkowski UMK

Konsultacje z mieszkańcami

Projekt Strategii został poddany konsultacjom społecznym na dwóch etapach tj. poznania potrzeb, ocen i opinii przed sporządzeniem dokumentu oraz zebrania uwag do opracowanego projektu aktualizacji. – W pracach nad aktualizacją Strategii aktywny udział mieli mieszkańcy naszego miasta. Konsultacje dokumentu, które rozpoczęły się w maju 2022 r. odbywały się z wykorzystaniem ankiety, warsztatów dla mieszkańców poszczególnych zespołów dzielnic oraz otwartych spotkań i dyskusji dotyczącej projektu Strategii. Łącznie w konsultacjach wzięło udział blisko 350 osób – wskazuje Katarzyna Staś, naczelnik wydziału rozwoju miasta w Urzędzie Miasta Katowice.

Wizja „Katowice 2030”

W 2030 r. Katowice mają być miastem skutecznie podejmującym wyzwania współczesnego świata, w szczególności inicjującym strategię tworzenia większego ośrodka miejskiego w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – GZM. To miasto czerpiące z dziedzictwa poprzemysłowego, przykład udanej transformacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej. Przez liderską współpracę promuje i dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem w otoczeniu metropolitalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Katowice to miasto, które dokonuje społecznego i zielonego zwrotu równoważąc metropolitalność i lokalność. Szanując zróżnicowaną społeczność tworzy dla niej i z jej udziałem nowe perspektywy rozwoju z poszanowaniem równych szans dla wszystkich osób. Oferuje dobre warunki życia w obliczu zmian klimatycznych oraz dążenia do zeroemisyjnej gospodarki.

fot. Dariusz Czapla

Pola i priorytety strategiczne

Pola strategiczne stanowią zarysowane dziedziny, na których powinno skupiać się miasto, by dalej dynamicznie się rozwijać. Mając na uwadze wizję rozwoju, leżące u jej podstaw wartości oraz towarzyszące im koncepcje rozwoju wskazano pięć pól strategicznych wraz z kluczowymi grupami interesariuszy, do których są adresowane.

  1. Społeczna jakość życia koncentrująca się na zagadnieniach związanych z: jakością kapitału ludzkiego i edukacją, usługami społecznymi, współzarządzaniem i partycypacją oraz sprawiedliwą transformacją. Pole to jest adresowane do wspólnoty lokalnej, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych.
  2. Metropolitalność, w której następuje koncentracja wysiłków na udziale miasta we współdecydowaniu o rozwoju miast w krajowych i globalnych sieciach współpracy. Pole strategiczne jest adresowane do środowisk liderskich i kreatywnych.
  3. Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy skupiające uwagę na wzmacnianiu ekosystemu przedsiębiorczości i innowacji, tworzeniu relacji z dużymi firmami i biznesem międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowoczesnych usług biznesowych, stymulowaniu powstawania nowych łańcuchów wartości zielonej gospodarki, gospodarki cyfrowej i kreatywnej, transformacji gospodarczej. Działania realizowane w tym polu strategicznym adresowane są do biznesu.
  4. Klimat i ekosystem miejski to pole strategiczne ukierunkowane na ochronę klimatu, zapewnienie zdrowego ekosystemu miejskiego, podnoszenie świadomości klimatycznej i ekologicznej oraz dążenie do zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Pole strategiczne adresowane do istot żywych.
  5. Przestrzeń i infrastruktura akcentujące znaczenie koncepcji miasta zwartego i tworzenia centrów lokalnych, podkreślające istotność zrównoważonej mobilności, zielonej i rezylientnej infrastruktury oraz wysokiej jakości przestrzeni miejskiej. Pole strategiczne adresowane do użytkowników miasta.

Realizacja wskazanych priorytetów strategicznych odbywać się będzie na wielu płaszczyznach od działań z zakresu polityki społecznej po wdrażanie planu adaptacji do zmian klimatu. W strategii wskazane zostały inwestycje flagowe, które w sposób przekrojowy wpisują się w priorytety, to m.in.: Budowa „Katowickiej Doliny 5 stawów w Szopienicach”, Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024, Europejska Stolica Kultury 2029, stworzenie dzielnicy nowych technologii – Katowicki HUB gamingowo-technologiczny czy utworzenie we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz GZM Zielonej Strefy Nauki.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Podobne wpisy