OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Załęże, ul. Ścianowa

NUMER OBRĘBU

0001

KARTA MAPY

41

NUMERY DZIAŁEK

11/1, 9, 8/1, 12, 27/8, 11/3, 11/4

POWIERZCHNIA

1,3ha

BONITACJA

B, Ba, RIVa, Bp, RIVa, Bi, PsIV

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 161 – Uchwała nr XLVIII/902/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego – Bocheńskiego w Katowicach.

OZNACZENIE W MPZP

22 U, P, Z – zabudowa usługowa, obiektów produkcji, składów i magazynów, z zielenią towarzyszącą.

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

  • teren zabudowy usługowej, obiektów produkcji, składów i magazynów, z zielenią towarzyszącą

PRZEZNACZENIE DOPUSZCZALNE

  • realizacja dróg wewnętrznych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

UWAGI

Na działce nr 8/1 znajduje się stacja transformatorowa.

Zachowanie istniejącego starodrzewia.

Została przygotowana karta informacyjna do rozpatrzenia przez Prezydenta odnośnie zbycia w drodze przetargu.

Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i na terenach sąsiednich.

Nabycie nieruchomości nie jest gwarantem zgody na ewentualne usunięcie zieleni z danego terenu. Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zagospodarowaniem terenu należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, a rekompensata przyrodnicza powinna obejmować teren inwestycyjny lub jego bliskie sąsiedztwo. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Inwestor.

Similar Posts