OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Dąbrówka mała, ul. Milowicka

NUMER OBRĘBU

0004

KARTA MAPY

13

NUMERY DZIAŁEK

314/32; 317/32; 281/32; 316/32

POWIERZCHNIA

1,0 ha

BONITACJA

RIVb, Bi

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium

OZNACZENIE W MPZP

MUn1 – obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

 • zabudowa mieszkaniowo-usługowa
 • zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 • usługi społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem usług sportu i rekreacji
 • usługi konsumpcyjne i usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2
 • usługi administracyjno-biurowe
 • zabudowa zamieszkania zbiorowego
 • obiekty rekreacji indywidualnej w terenach zabudowy jednorodzinnej

PRZEZNACZENIE DOPUSZCZALNE

 • usługi kultu religijnego i cmentarze przykościelne
 • zorganizowane targowiska o zasięgu lokalnym
 • usługi produkcyjne
 • usługi handlu hurtowego
 • obsługa transportu, logistyka (na podstawie mpzp)
 • magazyny, składy
 • nieuciążliwa produkcja
 • stacje paliw wraz z zapleczem usługowo-handlowym (na podstawie mpzp)
 • salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem serwisowym
 • parkingi i garaże wielopoziomowe nadziemne
 • garaże nadziemne w zorganizowanych zespołach

UWAGI

Maksymalna wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji

Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i na terenach sąsiednich.

Nabycie nieruchomości nie jest gwarantem zgody na ewentualne usunięcie zieleni z danego terenu. Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zagospodarowaniem terenu należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, a rekompensata przyrodnicza powinna obejmować teren inwestycyjny lub jego bliskie sąsiedztwo. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Inwestor.

Similar Posts