OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Załęże, ul. Kolońska

NUMER OBRĘBU

0001

KARTA MAPY

41,42

NUMERY DZIAŁEK

96/4, 97/1, część 99/8, 58/35, 58/12, 58/28, 96/6, 97/2, 99/9

POWIERZCHNIA

1,4ha

BONITACJA

RIVb, PsIV, N, Bi

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 161 – Uchwała nr XLVIII/902/17 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego – Bocheńskiego w Katowicach.

OZNACZENIE W MPZP

8 U, P, Z – zabudowa usługowa, obiektów produkcji, składów i magazynów, z zielenią towarzyszącą

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

  • teren zabudowy usługowej, obiektów produkcji, składów i magazynów, z zielenią towarzyszącą

PRZEZNACZENIE DOPUSZCZALNE

  • realizacja dróg wewnętrznych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  • dla zabudowy nowo realizowanej stosowanie dachów o nachyleniu połaci do 45 stopni

UWAGI

Wysokość budynków: od 2 do 8 kondygnacji nadziemnych ale nie więcej niż 35 m.

Wysokość obiektów budowlanych: nie więcej niż 15 m.

Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i na terenach sąsiednich.

Nabycie nieruchomości nie jest gwarantem zgody na ewentualne usunięcie zieleni z danego terenu. Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zagospodarowaniem terenu należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, a rekompensata przyrodnicza powinna obejmować teren inwestycyjny lub jego bliskie sąsiedztwo. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Inwestor.

Similar Posts