OPIS

LOKALIZACJA

Dzielnica Wełnowiec-Józefowiec, ul. Siemianowicka

NUMER OBRĘBU

0004

KARTA MAPY

2

NUMERY DZIAŁEK

327/252; 325/252; 276/252; 330/252; 323/252

POWIERZCHNIA

1,1ha

BONITACJA

N, Bp, dr

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium

OZNACZENIE W MPZP

UP2 – obszary zabudowy usługowo-produkcyjnej

PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE

 • usługi administracyjno-biurowe
 • usługi handlu hurtowego
 • usługi handlu giełdowego i targowiskowego
 • magazyny
 • usługi produkcyjne
 • obsługa transportu
 • salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem serwisowym
 • nieuciążliwa produkcja
 • budownictwo wraz z zapleczem technologicznym
 • infrastruktura techniczna, w tym telekomunikacja i teletransmisja danych

PRZEZNACZENIE DOPUSZCZALNE

 • usługi konsumpcyjne i usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2,
 • usługi społeczne wyłącznie z zakresu powiązanego z podstawową funkcją terenu
 • zabudowa zamieszkania zbiorowego
 • stacje paliw wraz z zapleczem usługowo-handlowym
 • parkingi i garaże wielopoziomowe nadziemne
 • garaże nadziemne w zorganizowanych zespołach
 • schroniska dla zwierząt, grzebowiska zwierząt

UWAGI

Maksymalna wysokość zabudowy – do 4 kondygnacji, nie wyklucza się możliwości kształtowania dominant, o wysokości do 6 kondygnacji.

Działka nr 276/252 – użytkowanie wieczyste Miasta Katowice na gruncie Skarbu Państwa.

Dojazd dla samochodów ciężarowych powinien odbywać się z pominięciem ul. Styczniowej – od strony wschodniej ul. Siwka.

W przypadku realizacji na terenie inwestycji generującej ruch samochodów ciężarowych, Inwestor zostanie zobowiązany do przebudowy skrzyżowania ulic: Le Ronda, Siwka i Styczniowej.

Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i na terenach sąsiednich. Nabycie nieruchomości nie jest gwarantem zgody na ewentualne usunięcie zieleni z danego terenu. Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zagospodarowaniem terenu należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, a rekompensata przyrodnicza powinna obejmować teren inwestycyjny lub jego bliskie sąsiedztwo. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Inwestor.

Similar Posts