OPIS

LOKALIZACJA

Osiedle Paderewskiego-Muchowiec,
ul. Paderewskiego

NUMER OBRĘBU

0002

KARTA MAPY

62

NUMERY DZIAŁEK

4/69; 4/79; 4/73

POWIERZCHNIA

0,3ha

BONITACJA

B

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obowiązujący nr 77– Uchwała Rady Miasta Katowice nr VII/95/07 z dnia 26.02.2007r.

Obowiązujący nr 57 – Uchwała Rady Miasta Katowice nr XL/823/05 z dnia 25.04.2005r.

OZNACZENIE W MPZP nr 77

OZNACZENIE W MPZP nr 57

4U

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa użyteczności publicznej.

Przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona i obiekty małej architektury;sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;ulice dojazdowe i wewnętrzne oraz miejsca postojowe i garażowe dla obsługi terenów U. Wysokość zabudowy – do 6 kondygnacji nadziemnych.

2MW

Przeznaczenie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa użyteczności publicznej.

Wysokość budynków nie może być mniejsza niż 12 m i większa niż 15 m.

UWAGI

Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i na terenach sąsiednich.

Nabycie nieruchomości nie jest gwarantem zgody na ewentualne usunięcie zieleni z danego terenu. Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zagospodarowaniem terenu należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, a rekompensata przyrodnicza powinna obejmować teren inwestycyjny lub jego bliskie sąsiedztwo. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Inwestor.

Similar Posts